O nás

Centrum pre deti a rodiny Sereď ( CDR) bolo založené v 60.-tych rokoch 20. storočia ako Detský domov Sereď.

Centrum pre deti a rodiny Sereď ( CDR) bolo založené v 60.-tych rokoch 20. storočia ako Detský domov Sereď. V priebehu nasledujúcich rokov tu bolo ročne viac ako 100 detí. CDR fungovalo na spôsobe internátneho typu. V roku 2003 sa po dôkladnej príprave začalo s komplexnou transformáciou CDR z internátneho typu na typ s prvkami rodinného charakteru. Po prestavbe hlavnej budovy CDR, t.j. koncom roka 2003, sú všetky deti ubytované v štyroch samostatných bytoch. V jednej samostatnej skupine je umiestnených najviac 10 detí.

V roku 2012 boli vybudované dva rodinné domy na Kasárenskej ul. v Seredi, v ktorých vznikli dve špecializované skupiny pre deti s duševnými poruchami. Kapacita každej z daných skupín je 7 detí (celkovo 14 detí). V danom roku vznikli taktiež dva byty pre mladých dospelých v rámci areálu hlavnej budovy CDR s celkovou kapacitou 8 detí. Dané byty slúžia na podporu osamostatňovania detí po 18. roku. V predmetných bytoch môžu byť deti do 25 rokov za predpokladu, že študujú alebo pracujú. CDR disponuje aj profesionálnymi rodinami, ktoré poskytujú starostlivosť deťom do 6 rokov. V súčasnom období prebieha neustále proces deinštitucionalizácie CDR.

V roku 2019 prišlo k premenovaniu v zmysle zákona 305/2005 Z.z.v znení neskorších predpisov z názvu Detský domov Sereď na Centrum pre deti a rodiny Sereď. Zároveň boli rozšírené aj naše kompetencie o poskytovanie ambulantnej a terénnej formy starostlivosti. Do roku 2019 poskytovalo CDR Sereď len pobytovú formu starostlivosti.

Centrum pre deti a rodiny Sereď je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti poskytuje CDR Sereď starostlivosť pobytovou formou ( kapacita 70 detí ), ambulantnou a terénnou formou starostlivosti

Dokumenty

Všetky dokumenty pripravené na stiahnutie

Program centra

Podľa §1 Vyhlášky 103/2018 MPSVaR SR

2% z vašej dane

Každoročne je dôležitý termín 31. marec

Kariéra a kurzy

Pracovné pracovné pozície a kurzy, ktoré ponúkame

O nás

Úsmevy a Spoločné Chvíle: Fotografie z Akcií Detského Domova

Nazrite do diania akcií, ktoré pre naše deti pravidelne organizujeme. Letné aktivity v prírode, návštevy známych osobností a spoločné Vianoce.